Drobečková navigace

Úvod > Družina > Dokumenty > Vnitřní řád ŠD

Vnitřní řád školní družiny

 

Vnitřní řád ŠD je doplňkem ke školnímu řádu

( vydáno na základě vyhlášky č.74/2005 Sb. ze dne 9. 2. 2005)

 

Vnitřní řád školní družiny

       I.            Obecná ustanovení

Na základě ustanovení § 30 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění vydávám jako statutární orgán školy vnitřní řád školní družiny. Směrnice je součástí organizačního řádu školy. Určuje pravidla provozu, stanoví režim ŠD, je závazná pro pedagogické pracovníky a má informativní funkci pro zákonné zástupce. Školní družina (dále ŠD) se ve své činnosti řídí zejména vyhláškou č. 74/2005 Sb. o zájmovém vzdělávání.

     Poslání školní družiny tvoří ve dnech školního vyučování mezistupeň mezi výukou ve škole a výchovou v rodině. ŠD není pokračováním školního vyučování, má svá specifika, která ji odlišují od školního vyučování. Hlavním posláním je zabezpečení zájmové, rekreační a sportovní činnosti, odpočinku v době mimo vyučování. Činnost ŠD je určena pro účastníky prvního stupně základní školy. Činností vykonávaných družinou se mohou účastnit i žáci, kteří nejsou přijati k pravidelné denní docházce do družiny. Družina může vykonávat činnost pro účastníky, nebo účastníky a jejich zákonné zástupce, i ve dnech pracovního volna.

    II.            Práva a povinností účastníků, jejich zákonných zástupců a pedagogických pracovníků

ve ŠD a ŠK a podrobnosti o pravidlech vzájemných vztahů se zaměstnanci školy

1. Práva a povinnosti účastníků

1.1 Práva účastníků:

 1. na účast na výchovných, vzdělávacích, zájmových, popř. tematických akcích zajišťovaných školní družinou,
 2. na svobodu myšlení, projevu, shromažďování, náboženství, na odpočinek a dodržování základních psychohygienických podmínek,
 3. vyjadřovat se ke všem rozhodnutím týkajícím se podstatných záležitostí jejich  výchovy a vzdělávání, přičemž jejich vyjádřením musí být věnována pozornost odpovídající jejich věku a stupni vývoje. Účastník má právo sdělit svůj názor vychovatelce ŠD nebo ředitelce školy. Účastník musí svůj názor vyjádřit přiměřenou formou, která neodporuje zásadám slušnosti,
 4. na odpočinek, na hru a oddechové činnosti odpovídající jejich věku, jakož i na svobodnou účast v řízených zájmových činnostech; odpoledne mají žáci trávit v klidné, pohodové a přátelské atmosféře,
 5. účastníci mají právo na zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví, na život a práci ve zdravém životním prostředí,
 6. na ochranu před jakoukoli formou diskriminace a násilí, proti zásahům do soukromého života a poškozování pověsti a cti,
 7. být seznámeni se všemi směrnicemi se vztahem k jejich pobytu a činnosti ve školní družině.

 

1.2 Povinnosti účastníků:

 1. dodržovat vnitřní   řád školní družiny, předpisy a pokyny školy  k ochraně zdraví a bezpečnosti, s nimiž byli seznámeni,
 2. plnit pokyny pedagogických pracovníků školy vydané v souladu s právními předpisy a vnitřním řádem školní družiny, dbát  pokynů provozních  pracovníků, chovat se tak, aby neohrozili zdraví svoje ani jiných osob,    
 3. své chování a jednání ve školní družině a na akcích pořádaných ŠD usměrňovat tak,  aby nesnižovali důstojnost svou, svých spolužáků, zaměstnanců školy a lidí, se kterými přijdou do styku,
 4. zjistí-li ztrátu či poškození osobní věci, tuto skutečnost neprodleně ohlásit vychovatelce školní družiny  v ten den, kdy  ke ztrátě či poškození došlo,
 5. chodit do školní družiny podle zápisového lístku  a účastnit se činností organizovaných školní družinou
 6. zacházet s vybavením školní družiny  šetrně, udržovat své místo i ostatní  prostory školní družiny v čistotě a pořádku, chránit  majetek před poškozením,
 7. přezouvat se a přezůvky udržovat ve stavu, který neohrožuje jejich zdraví,
 8. během vycházky a pobytu venku mají žáci své oblečení a aktovky  uložené v šatně. Cenné věci si berou s sebou. Za mobilní telefony a přinesené hračky ŠD neručí. Při odchodu ze ŠD  se žáci přezouvají v šatně v přízemí. Oblečení / kšiltovky, přezůvky, tepláky apod./ mají žáci podepsané,
 9. účastník je povinen chovat se ve školní družině tak, aby neohrožoval  spolužáky ani vyučujícího.  Při závažném a opakované porušování vnitřního řádu školní družiny může být rozhodnutím ředitelky školy žák ze ŠD vyloučen.

 

1.3 Účastníci nesmějí:

 1. nosit do školní družiny cenné věci, peníze nechávat v odloženém oděvu ani v aktovkách,
 2. nosit  do školní družiny  předměty, které nesouvisí s činností ŠD a mohly by ohrozit zdraví  a bezpečnost žáka  nebo jiných osob,
 3. pořizovat nahrávky (video, audio,foto) bez svolení nahrávané osoby,
 4. před ukončením pobytu ve školní družině  z bezpečnostních důvodů opouštět školu bez vědomí vychovatelky ŠD,
 5. používat mezi sebou a vůči dospělým osobám hrubých slov, urážek, psychického a fyzického násilí,  hrubé slovní a úmyslné psychické a fyzické útoky účastníka vůči jinému účastníkovi či vůči pracovníkům školy se vždy považují za závažné  porušení povinností stanovených tímto řádem a účastník bude za toto provinění ze ŠD vyloučen,
 6. jestliže žák hrubým způsobem porušuje vnitřní řád ŠD, bude s rodiči zahájeno jednání.  Pokud nedojde v dohodnuté době k odstranění nedostatků, bude účastníkovi ukončena docházka do ŠD.

 

1.4 Podmínky zacházení s majetkem školského zařízení ze strany účastníků:

 1. účastníci jsou povinni zacházet s vybavením školní družiny  šetrně,
 2. místnost školní družiny i své místo udržují  v čistotě a pořádku,
 3. majetek školní družiny chrání před poškozením,
 4. majetek školní družiny nesmějí žáci odnášet domů,
 5. v případě úmyslného poškození majetku školní družiny budou zákonní zástupci vyzváni k jednání o náhradě způsobené škody.

2. Práva a povinnosti zákonných zástupců účastníků

2.1 Práva zákonných zástupců účastníků:

 1. na informace o průběhu vzdělávání svého dítěte,
 2. vyjadřovat se ke všem rozhodnutím týkajícím se podstatných záležitostí jejich dětí, přičemž jejich vyjádřením musí být věnována pozornost,
 3. požádat o uvolnění účastníka z výuky podle pravidel tohoto řádu.

2.2 Povinnosti zákonných zástupců účastníka:

 1. zajistit, aby žák docházel řádně do školského zařízení, pokud se přihlásil,
 2. informovat školu o změně zdravotní způsobilosti, zdravotních obtížích dítěte nebo jiných závažných skutečnostech, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání,
 3. dokládat důvody nepřítomnosti v souladu s podmínkami stanovenými školním řádem,
 4. oznamovat škole údaje nezbytné pro školní matriku (§ 28 odst. 2 a 3 školského zákona) a další údaje, které jsou podstatné pro průběh vzdělávání nebo bezpečnost žáka a změny v těchto údajích.

 

3.Práva a povinnosti pedagogických pracovníků

3.1 Práva pedagogických pracovníků:

 1. na zajištění podmínek potřebných pro výkon jejich pedagogické činnosti, zejména na ochranu před fyzickým násilím nebo psychickým nátlakem ze strany účastníků nebo zákonných zástupců účastníků a dalších osob, které jsou v přímém kontaktu s pedagogickým pracovníkem ve škole,
 2. aby nebylo do jejich přímé pedagogické činnosti zasahováno v rozporu s právními předpisy,
 3. na využívání metod, forem a prostředků dle vlastního uvážení v souladu se zásadami a cíli vzdělávání při přímé vyučovací, výchovné, speciálněpedagogické a pedagogicko-psychologické činnosti,
 4. volit a být voleni do školské rady,
 5. na objektivní hodnocení své pedagogické činnosti.


2 Povinnosti pedagogických pracovníků:

 1. vykonávat pedagogickou činnost v souladu se zásadami a cíli vzdělávání,
 2. chránit a respektovat práva účastníka,
 3. chránit bezpečí a zdraví účastníka a předcházet všem formám rizikového chování ve školách a školských zařízeních,
 4. svým přístupem k výchově a vzdělávání vytvářet pozitivní a bezpečné klima ve školním prostředí a podporovat jeho rozvoj,
 5. zachovávat mlčenlivost a chránit před zneužitím osobní údaje, informace o zdravotním stavu účastníka a výsledky poradenské pomoci školského poradenského zařízení a školního poradenského pracoviště, s nimiž přišel do styku,
 6. poskytovat účastníkovi nebo zákonnému zástupci nezletilého účastníka informace spojené s výchovou a vzděláváním.

3. Pravidla o vzájemných vztazích účastníků, zákonných zástupců účastníků s pedagogickými pracovníky školy

 1. pedagogičtí pracovníci školského zařízení vydávají účastníkům a zákonným zástupcům pouze takové pokyny, které bezprostředně souvisí s plněním školního vzdělávacího programu, školního řádu a dalších nezbytných organizačních opatření,
 2. všichni zaměstnanci školy budou účastníky chránit před všemi formami špatného zacházení, sexuálním násilím, využíváním. Budou dbát, aby nepřicházeli do styku s materiály a informacemi pro ně nevhodnými. Nebudou se vměšovat do jejich soukromí a jejich korespondence. Budou účastníky chránit před nezákonnými útoky na jejich pověst,
 3. informace, které zákonný zástupce účastníka poskytne do školní matriky nebo jiné důležité informace o žákovi (zdravotní způsobilost,…) jsou důvěrné a všichni pedagogičtí pracovníci se řídí se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů,
 4. účastník zdraví v budově a na školních akcích pracovníky školy srozumitelným pozdravem, pracovník školy účastníkovi na pozdrav odpoví,
 5. není přípustné a odporuje to i Úmluvě o právech dítěte (čl. 16), aby zákonný zástupce kontaktoval jiného účastníka bez přítomnosti jeho zákonného zástupce v prostorách školského zařízení a projednával s ním jeho chování.

 

 III.            Organizace a provoz školní družiny

 1. při ZŠ zřízeno celkem 1 oddělení školní družiny,
 2. počet přítomných účastníků v oddělení může být při všech činnostech nejvýše 30 účastníků (vzhledem ke kapacitě účastníků ŠD),
 3. práci oddělení ve školní družině řídí vychovatelka. Provádí plánování hlavních akcí v ŠD, vypracovává  celoroční plán činnosti ŠD, kontroluje plnění plánu i jednotlivých činností v ŠD. Kontroluje správné vedení povinné dokumentace ve ŠD, zajišťuje přihlášení a odhlášení účastníků, předávání informací rodičům a ředitelství školy, vyřizuje náměty a stížnosti,
 4. ředitelka školy nestanovila poplatky za umístění účastníka ve školní družině. ŠD vybírá pouze částku na pomůcky nutné pro práci ve družině,
 5. kromě činností daných vyhláškou o ŠD, organizuje ŠD trvale i další aktivity na škole: sběr starého papíru, elektrospotřebičů a sběr pomerančové kůry.

 

 • Podmínky docházky do školní družiny:
 1. školní družina je určena pro žáky z 1.stupně a slouží pouze žákům Základní školy Bolehošť,
 2. školní družinu mohou navštěvovat i účastníci nezapsaní se souhlasem vychovatelky a pokud počet přítomných účastníků při činnosti nepřekročí povolený limit, tj. 30 žáků s ohledem na stanovenou kapacitu ŠD,
 3. účastníci se stanou členy ŠD po odevzdání vyplněného zápisního lístku podepsaného zákonným zástupcem,
 4. účastník dochází a odchází ze ŠD podle údajů vyplněných na zápisním lístku,
 5. konzultace o chování účastníků, které vyžadují delší čas, je nutné dohodnout na dobu mimo práci s účastníky, vzhledem na zajištění dozoru nad účastníky při různých činnostech.
 • Přihlašování a odhlašování účastníků:
 1. pro přihlašování účastníků do ŠD budou rodiče využívat zápisních lístků, vzor SEFT 49 184 0. Termín pro přihlášení je do 5.9. Přihlásit lze žáka do ŠD i dodatečně, bude-li volné místo. Do ŠD mohou docházet i nezapsaní účastníci, pokud není překročen limit kapacity ŠD,
 2. odhlášení ze ŠD mohou provést zákonní zástupci pouze písemně,
 3. docházka všech přihlášených účastníků je evidována. Zapsaní účastníci do školní družiny jsou vedeni v přehledu výchovně-vzdělávací práce,
 4. u nezapsaných účastníků je docházka vedena v docházkovém sešitě,
 5. o nedodržování a soustavném porušování školního řádu a vnitřního řádu ŠD  budou seznámeni zákonní zástupci, popřípadě bude účastník vyloučen na přechodnou nebo trvalou dobu ze školní družiny. O vyloučení rozhoduje ředitelka školy.
 •  Provoz školní družiny: 
 1. ranní družina je v provozu od 7.00 h. do 7.45 h.. Účastníci mohou do ranní ŠD docházet průběžně,
 2. školní družina může sloužit účastníkům i při "půlených" vyučovacích hodinách a v průběhu polední přestávky před odpoledním vyučování (je-li organizováno), pokud je to možné  s ohledem na rozvrhové a organizační možnosti školy,
 3. účastníci ze všech ročníků odvádí do jídelny vychovatelka nebo vyučující poslední hodiny,
 4. účastníci docházejí do odpolední školní družiny po obědě ze školní jídelny pod  vedením vychovatelky. Vychovatelka zajišťuje bezproblémový a klidný přesun do školní družiny,
 5. odpolední družina začíná po skončení výuky žáků v příslušném ročníku. Provoz odpolední družiny končí v 15:00 hodin,
 6. ŠD realizuje výchovně vzdělávací činnost podle ŠVP školní družiny „Plavba poznání“,
 7. docházka (vyplněná  rodiči na  zápisním lístku)    zapsaných účastníků je povinná, nepřítomnost musí být zákonnými zástupci řádně omluvena. Mimořádně lze účastníka uvolnit, rovněž pouze na písemnou žádost rodičů předloženou předem,
 8. odchod účastníků ze šd je třeba organizovat tak, aby nebyla narušována činnost ve školní družině, tedy v 11.50 hod a nebo 12.50 hod.(tedy po 4. či 5. vyučovací hodině a obědě) a poté až v 15.00,
 9. provoz družiny zajišťuje (pokud je zájem zákonných zástupců) vychovatelka o všech vedlejších prázdninách. Po projednání se zřizovatelem může ředitelka školy přerušit činnost ŠD,
 10. o hlavních prázdninách je provoz družiny přerušen (čerpání dovolené). Provoz ŠD je možný pouze za mimořádných podmínek a dostatečném zájmu zákonných zástupců. Účastníci musí být na docházku o těchto prázdninách zvlášť písemně přihlášeni,
 11. pitný režim je zajištěn školní jídelnou, účastníci si nosí odpolední svačinu.

 

 IV.            Podmínky zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví účastníků a  jejich ochrany před rizikovým chováním a před projevy diskriminace, nepřátelství nebo násilí

 1. školní družina využívá pro svoji činnost především určené prostory školy. S ohledem na počasí a povětrnostní podmínky organizuje vychovatelka maximum činností venku a v prostorách školního pozemku. Ke své činnosti mohou využívat i  tělocvičny a hřiště obce,
 2. ukládání oděvů a školních aktovek se řídí podle pokynů vnitřního režimu školy a pokynů vychovatelky. Náhradní oblečení pro sportovní činnost a pobyt venku si účastníci odkládají do tašky nebo plátěného sáčku v šatně,
 3. k  zajištění ochrany a zdraví při práci ve ŠD provede vychovatelka seznámení s provozními řády školní zahrady a pískoviště, tělocvičny, jídelny a to před vstupem do těchto učeben či zařízení, opakovaně pak v lednu nového roku. Kontrolu bezpečnosti zajišťují při všech činnostech trvale osobním dozorem,
 4. při pobytu v ŠD, tělocvičně, zahradě, na hřišti či jiných akcích pořádaných ŠD se účastníci chovají tak, aby neohrozili zdraví své ani zdraví svých spolužáků či jiných osob. Každý úraz, nehodu či poranění k nímž dojde ve všech prostorách školní budovy i mimo ni za provozu ŠD, účastníci nahlásí vychovatelce či dozoru,
 5. účastníci nemanipulují s elektrickými spotřebiči, počítači, vypínači či jiným elektrickým zařízením bez dozoru vychovatelky,
 6. při akcích pořádaných ŠD mimo budovu školy se účastníci řídí pokyny dozoru a pravidly silničního provozu. O bezpečnosti a chování jsou účastníci vždy poučeni před akcí vykonávajícím dozorem.